Afiša ar 9.maiju

  • Drukāt

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
9.maijā plkst. 18.00 koncertuzvedums “Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai”. Ieejas biļetes cena - EUR 4,27.
11.maijā plkst. 11.00 “BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI” ģimenēm, kuriem mazuļi dzimuši 2013.gadā. Piedalās deju studija “Terpsihora”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”, bērnu dziedāšanas studija “Yamaha”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.

Balvu muižas koncertzālē
10.maijā plkst. 19.00 starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās - skate.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Bērzpilī
Līdz 14.maijam Bērzpils pagasta iedzīvotajiem tiek izsludināti konkursi.
1.konkurss  “Pagasta darbīgās ģimenes noteikšana” (ģimenes, kuras čakli darbojas Bērzpils pagasta sabiedriskajā dzīvē, kultūrā, sportā vai draudzē u.c.).
 2. konkurss “Mans izpalīdzīgais kaimiņš”.
Neesi kūtrs un vienaldzīgs, līdzdarbojies! Piesaki savu darbīgāko ģimeni kādā no minētajām sfērām vai arī izpalīdzīgo kaimiņu, kurš jums dzīvē un sadzīvē ir ļoti palīdzējis.
Pieteikt dalībniekus konkursiem var, iesniedzot pamatotu aprakstu brīvā formā. Tos izvērtēs žūrija, izvirzītie nominanti tiks sumināti pagasta svētkos 17.maijā. Sīkāka info par konkursiem pie A. Krivišas saietu namā.
17.maijā - pagasta svētki “Lielais pavasara jampadracis”.
Plkst. 9.00 tirgus pagasta centrā pie saietu nama. Aicināti piedalīties visi mājražotāji.
Plkst. 11.00 Bērzpils vsk. sporta laukumā sporta aktivitātes visām paaudzēm; bērniem vizināšanās ar poniju (maksas pakalpojums); kā arī būs citas aktivitātes.
Pirms koncerta konkursu  “Pagasta darbīgākās ģimenes” un “Izpalīdzīgā kaimiņa” laureātu sumināšana.
Plkst. 20.00 Bērzpils pagasta estrādē koncerts “Ūdeņi, kas vieno”, piedalās deju kolektīvi. Pēc koncerta ap 22.30 balle, spēlē grupa “Starpbrīdis” (Līvāni), ieeja brīva.

Briežuciemā
Ar 9.maiju skolā, tautas namā, audēju darbnīcā, bibliotēkā apskatāmas Briežuciema pamatskolas audzēkņu, starpnovadu amatu meistaru, mākslinieku, fotogrāfu darbi. Bibliotēkā apskatāma arī senu rotaļlietu izstāde.
10.maijā plkst. 12.00 starpnovadu amata meistaru tikšanās, internetkataloga “Orudi” prezentācija. Aicināti piedalīties ne tikai amata meistari, bet arī pārējie iedzīvotāji.
11.maijā plkst. 15.00 visi aicināti pulcēties Maija dziedājumiem Dukuļevas kapu kapličā.

Tilžā
Maija dziedājumi pie Tilžas pagasta krustiem: 22.maijā plkst. 14.00 - Ranguču kapos; 29.maijā plkst. 14.00 - Kāpessila kapos; 31.maijā plkst. 18.00 - Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta.
9. maijā plkst. 19.00 kultūras namā koncerts “Māmiņ, es tevi mīlēšu, kamēr vien saule spīdēs un vējš no lapām rasas lāses trauks”. Ieeja brīva.
10. maijā plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - 2,50 EUR.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
15.maijā  no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.
16.maijā ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
28.maijā plkst. 15.00 Vēršukalnā Susāju pagasta pensionāru vakars. Dalības maksa - 5 eiro. Pieteikšanās pagasta pārvaldē līdz 21.maijam.

Medņevā
9.maijā plkst. 22.00 balle kopā ar GREGU. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2,50, vēlāk -3 EUR.
11.maijā dziedājumi pie pagasta krustiem: plkst. 16.00 - Aizpurves krusts, plkst. 17.00 - Viduču krusts, plkst. 19.00 - Loduma krusts.

Vecumos
10.maijā plkst. 20.00 viesosies Litenes tautas nama dramatiskais kolektīvs “Nebēdnieki” ar uzvedumu “Liksim jumtus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta