Mēs ejam tālāk!

  • Drukāt

Šodien lasītāju rokās nonāk 9201. “Vaduguns” numurs. Laikraksts iznāk kopš 1950.gada 5.marta, un tolaik tas saucās “Balvu Taisnība”. “Avīzei pieskārušies lasītāji jau vairākās paaudzēs, turklāt par neiespējamo misiju var nosaukt vēlmi saskaitīt to cilvēku vārdus, kuri bijuši laikraksta varoņi, palīdzējuši tā tapšanā septiņdesmit gadu garumā. Ar jums, lasītāji, mēs lepojamies - PALDIES, kas esat!” sakām mēs, vadugunieši (no kreisās) Gvido Lielmanis, Maruta Sprudzāne, Artūrs Ločmelis, Zinaida Logina, Aigars Kirsanovs, Irēna Tušinska, Daina Dimitrijeva, Sanita Karavoičika, Skaidrīte Bērziņa, Skaidrīte Gugāne, Edgars Gabranovs un Ingrīda Zinkovska.
21.gadsimts, mūsuprāt, ir izaicinājumu laiks, kas norit nemitīgā skrējienā, turklāt vājos tas nesaudzē. Arī reģionālo laikrakstu redakciju kolektīvi mērķtiecīgi, nereti arī izmisīgi cīnās par savu pastāvēšanu uzskatot, ka vietējās avīzes mērķis un pamatuzdevums ir informēt sabiedrību par vietējo cilvēku likstām un priekiem, vēlmēm un iespējām, par ko citviet pasaulē neviens neuzrakstīs. Katra vieta ir unikāla, katra vieta ir specifiska...
Lasot “Vadugunij – 70” lasītāju aptaujas anketas, priecājāmies par jūsu vēlējumiem laikraksta kolektīvam būt tikpat radošam arī turpmāk. Acīmredzot ir jābūt tumsai, lai saredzētu zvaigznes. Tāpat ir jābūt gaismai, lai saredzētu ceļu, kurp tālāk iet. Pirms desmit gadiem, “Vaduguns” 60 gadu jubilejas svētku numurā, pirmajā lappusē vēstījām: “Mēs ejam tālāk!” Ko vēl piebilst? Ejam tālāk arī laikā, kad ir arvien vairāk izaicinājumu... Ejam tālāk kopā ar jums!