1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
22-06-2022
Vārdadienas šodien: Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns

Rakstos

Sezonas laukstrādniekiem paplašināts īpašais nodokļu režīms

Lauku atbalsta dienests (LAD) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tie lauksaimnieki, kuri no 1.aprīļa līdz 30.novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 15% apmērā, bet ne mazāk kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā.
Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devējiem jāizmanto LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) (papildus VID minētie darbinieki nav jāreģistrē), tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu VID standartizētā formā vienu reizi mēnesī.
Lai lauksaimnieks varētu piemērot saviem sezonas darbiniekiem atviegloto nodokļu režīmu, tam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
o lauksaimniekam īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, ko tas izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai un nodarbina sezonas laukstrādniekus ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā, kā arī akmeņu lasīšanā sējumu, stādījumu un zālāju platībās;
o lauksaimnieks ir pieteicis zemi vienotajam platības maksājumam, ievērojot kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;
o lauksaimnieks nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
o sezonas laukstrādnieks vienlaikus tajā pašā dienā nav reģistrēts citā saimniecībā.
Savukārt, lai sezonas laukstrādnieka ienākumiem varētu piemērot 15% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, tam ir jāatbilst šādiem trim nosacījumiem:
o persona ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 90 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā;
o personas ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā, nepārsniedz 3000 eiro;
o personai četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas lauksaimnieka labā ar šo pašu lauksaimnieku nav bijušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.
Gadījumā, ja sezonas laukstrādnieks vienā un tajā pašā zemnieku saimniecībā ir nodarbināts 90 kalendārās dienas pēc kārtas un viņa ienākumi mēnesī pārsniedz 3000 eiro, šāds darbinieks ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā darbinieks un turpmāk no viņa ienākumiem pilnā apmērā jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Plašāka informācija pieejama LAD tīmekļvietnē izvēlnē “Sezonas laukstrādnieki” un VID tīmekļvietnē sadaļā “Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli” informatīvajā materiālā “Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis”.

Brīvība mājputniem

31.maijā valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietās, atceļot virkni ierobežojumu mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, tajā skaitā atceļot prasību putnus turēt norobežotā vietā, kas stāsies spēkā pēc noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pavairos līdakas

Šogad Balvu novada pašvaldība īstenos divus Valsts zivju fonda projektus, lai pavairotu līdakas Viļakas (3 000 vienvasaras līdaku mazuļi) un Svātūnes (3 600) ezeros un spētu kvalitatīvi veikt zivju resursu aizsardzību ziemas periodā. Tāpat paredzēts iegādāties sniega motociklu ar piekabi, lai novada teritorijā varētu veikt kvalitatīvu un ātru zivju resursu aizsardzību publiskajās ūdenstilpēs ziemas periodā, mazinot maluzvejas nodarīto kaitējumu.

Mazajām lauku saimniecībām piešķir vienreizējo valsts atbalstu

Ar mērķi stiprināt mazo lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, mazajiem lauksaimniekiem 2022.gadā piešķirs valsts atbalstu vienreizēja maksājuma veidā.

“Kopumā mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam šogad tiks novirzīti četru miljoni eiro apmērā, kas stiprinās šo saimniecību konkurētspēju un ļaus turpināt strādāt lauksaimniecības nozarē. Vienlaikus tas sekmēs arī Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos, kas ir īpaši nozīmīgi šajos ģeopolitiskajos apstākļos,” norāda zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.
Atbalstu paredzēts piešķirt mazajiem lauksaimniekiem, kuru:

*) deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas vai juridiskā adrese laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 1.decembrim bija ārpus Latvijas valsts pilsētām,

*) pieteiktais hektāru skaits vienotajam platības maksājumam vai mazo lauksaimnieku atbalstam 2021.gadā nepārsniedz septiņus hektārus,

*) 2021.gadā tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, dārzeņiem, augļu kokiem vai aramzemē sētajiem zālājiem vai no 2021.gada 15.maija līdz 15.septembrim lauksaimnieka īpašumā bija lauksaimniecības dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz vienai nosacītai liellopu vienībai,

*) apstiprinātā ES tiešo maksājumu kopējā summa 2021.gadā ir vismaz 100 eiro, bet nepārsniedz 1200 eiro.

Vienreizējais valsts atbalsts būs kā papildinājums ES tiešo maksājumu atbalstam. Valsts atbalsta summa lauksaimniekam šogad veidos 55% no apstiprinātās ES tiešo maksājumu summas, bet lauksaimnieks kopumā varēs saņemt ne vairāk kā 1250 eiro, skaitot kopā gan 2021.gada ES tiešo maksājumu atbalstu, gan valsts atbalstu.

Lai saņemtu atbalstu nav jāiesniedz iesniegums, jo atbalstu izmaksās, balstoties uz 2021.gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem. LAD atbalstu izmaksās līdz šī gada 30.jūnijam.

Jauna tūrisma vietne

Lai padarītu pārskatāmāku un ērtāk pieejamu informāciju par dabas tūrisma objektiem Latvijas aizsargājamās dabas teritorijās un dabas izglītības iespējām, Dabas aizsardzības pārvalde attīsta jaunu tīmekļa vietni www.tiekamiesdaba.lv. Līdzīgi kā pārvaldes mobilā lietotne “Dabas tūrisms”, jaunā tīmekļvietne sniedz iespēju īsā laikā saplānot dienu skaistai pastaigai vai izbraucienam dabā. Vietnē patlaban ir vairāk nekā 600 dažādu dabas tūrisma galamērķu – dabas takas, dažādi apskates objekti, laivošanas maršruti.

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Palaist bērnus nometnē vai iekrāt apkures rēķinam rudenī?